Ansøgning om konkrete forsøgshjemler

Der er gennemført tre ansøgningsrunder med frist hhv. 1. december 2016, 1. maj 2017 og 1. november 2017, hvor de udvalgte netværk har kunnet søge om dispensation fra eksisterende lovbestemmelser eller ny hjemler til at afprøve ideer inden for deres tema. Der er ikke planlagt yderligere ansøgningsrunder.

Frikommunenetværkene har udviklet og forberedt konkrete forsøg, og ansøgt om godkendelse til de forsøg, der forudsatte dispensation fra eksisterende regler eller ny forsøgshjemmel.

Hjemmelsgrundlaget for frikommuneforsøg er dels eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen, dels ny lovgivning, hvori regeringen har tilvejebragt den nødvendige hjemmel til de konkrete forsøg.

Frikommunenetværkene har indgået i tæt og løbende dialog med de relevante ministerier med henblik på at udvikle og kvalificere de konkrete forsøg.  De udvalgte netværk organiserer selv deres samarbejde. Alle frikommuner i et netværk skal ikke nødvendigvis gennemføre de samme forsøg inden for temaet, men de deler viden, ideer og resultater.

Regeringen har bestræbt sig på at give frikommunerne så vide rammer som muligt. Forsøgene må dog ikke være i strid med grundloven, EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed.

Kontakt

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorUdgifter
Helena Elisabeth Ravn
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering

Svarbreve til kommunerne