Evaluering og opfølgning

Formålet med frikommuneforsøgene er, at frikommunernes gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og danne grundlag for ændringer af regler, der i dag kan virke uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg.

Derfor er det vigtigt, at der følges systematisk op på de igangsatte forsøg. Det gælder både i forhold til effekterne af forsøgene og i forhold til de styringsmæssige og organisatoriske forhold, som har betydning for en succesfuld implementering af de nye arbejdsgange.

Hvem evaluerer frikommuneforsøgene?

Ansvaret for evaluering af frikommuneforsøgene ligger hos de deltagende kommuner. Det er således det enkelte frikommunenetværk, der med processtøtte fra VIVE fastlægger de nærmere evalueringskriterier, opstiller baselines og tilrettelægger gennemførelsen af evalueringerne.

De enkelte frikommuner kan igangsætte forskellige forsøg inden for det overordnede tema i netværket. Netværket drøfter og fastlægger de overordnede retningslinjer for evalueringen, ligesom de løbende følger op på fremdrift og målopfyldelse.

Enkelte forsøg er udvalgt til ekstern evaluering. VIVE har fået til opgave at evaluere:

  • Tilkøbsydelser

  • Øget fleksibilitet i forhold til børnesamtaler og børnefaglige undersøgelser

  • Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

  • Mulighed for at flytte borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

  • Anvendelse af teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk omsorg og støtte, når borgeren ikke kan give samtykke hertil.

  • Særlige døråbnere ved yderdøre.

Herudover har Statens Byggeforskningsinstitut fået til opgave at evaluere forsøg med funktionelle tilgængelighedskrav.

Hvad er VIVEs rolle?

VIVE bistår frikommunenetværkene med evalueringsfaglig viden, sparring og kvalitetssikring. VIVE har derudover til opgave at understøtte frikommunernes løbende vidensdeling og opfølgning på resultaterne af de igangsatte forsøg. Endelig har VIVE fået til opgave at foretage eksterne evalueringer af udvalgte forsøg. 

Hvilke krav er der til evaluering af frikommuneforsøgene?

Det enkelte frikommunenetværk udarbejder én samlet evaluering. Evalueringen har til formål at dokumentere resultaterne af frikommuneforsøgene samt styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes implementering.

VIVE bistår frikommunerne i at udarbejde et evalueringsdesign, der bl.a. indeholder mål, baselines samt overvejelser om metode og datagrundlag. Dette evalueringsdesign kan frikommunerne efter behov udbygge og justere i løbet af forsøgsperioden.

De nærmere krav til evalueringerne fremgår af evalueringsbekendtgørelsen for Frikommuneforsøg II, som kan findes under ’Læs mere’ i boksen på denne side.

Evalueringerne indsendes til Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2020 og skal samtidig offentliggøres på frikommunernes hjemmesider.

Kontakt

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorUdgifter
Helena Elisabeth Ravn
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering