Lovgivning om frikommuneforsøg II

De fleste forsøg kræver dispensation fra eksisterende lovgivning eller ny hjemmel. Forsøgene er enten hjemlet i lov om frikommunenetværk eller i bekendtgørelser og forsøgsbestemmelser under de relevante ressortministerier.

Efter hver af de tre ansøgningsrunder har Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med de relevante ressortministerier behandlet ansøgningerne, og regeringen har truffet beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes. Herefter er der etableret hjemler til de godkendte forsøg. Nogle forsøg har været mulige med hjemmel i eksisterende forsøgshjemler i sektorlovgivningerne og en del af disse udmøntes derfor i bekendtgørelser. Andre forsøg kræver særskilt lovhjemmel, og regeringen har derfor søgt Folketingets opbakning til at hjemle forsøgene i lov om frikommunenetværk.

Lov om frikommunenetværk blev vedtaget den 1. juni 2017 og indeholder forsøgshjemler fra første ansøgningsrunde. Folketinget har den 14. december 2017 og 4. juni 2018 vedtaget to ændringslovforslag, der hjemler forsøg efter henholdsvis anden og tredje ansøgningsrunde. Til højre på denne side kan du finde links til lov om frikommunenetværk og du kan læse mere om Folketingets behandling af de tre lovforslag og forarbejderne til loven.

Frikommunevedtægter

Frikommunerne skal inden iværksættelse af forsøg udarbejde en frikommunevedtægt, som skal være offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside med henblik på, at kommunens borgere kan orientere sig i den retlige status i kommunen. Frikommunevedtægterne skal endvidere sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De nærmere krav og retlige rammer er fastsat i bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v., som findes til højre på denne side.

Kontakt

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorUdgifter
Helena Elisabeth Ravn
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering