Organisering og samarbejde i frikommunenetværket

Frikommuneforsøg II er organiseret i netværk af frikommuner, der er samlet om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering skal understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden ideudvikler, videndeler og følger op på forsøgenes fremdrift og resultater.

Der findes ikke én model for det gode netværkssamarbejde. Det vil afhænge af forsøgenes karakter, antallet af kommuner i netværket mv. Nedenfor beskrives nogle af de organisatoriske forhold, som det enkelte frikommunenetværk skal tage stilling til.

Det gode netværkssamarbejde

Hvert frikommunenetværk skal have en koordinator for netværket, som kan fungere som kontaktperson for ministerierne. Herudover er der ingen formelle krav til organiseringen af frikommunenetværkene.

Netværkssamarbejdet kan med fordel forankres i både den politiske og administrative ledelse i kommunerne i netværket for at sikre ejerskab til frikommuneforsøgene og skabe et fælles forum for drøftelser af progressionen i netværkets forsøgsindsats. Til det formål kan der eksempelvis oprettes en politisk og en administrativ referencegruppe med repræsentanter fra alle netværkets kommuner. 

Forsøgsudvikling og vidensdeling

Frikommunerne gennemfører ikke nødvendigvis alle de samme forsøg inden for netværket. Hvis én eller flere kommune(r) i et netværk ønsker at gennemføre et konkret forsøg, er det ikke et krav fra ministeriets side, at det godkendes af de øvrige kommuner i netværket.

Det er dog ministeriets forventning, at kommunerne i et netværk indgår i en gensidig forpligtelse til at holde hinanden op på et højt ambitionsniveau i idéudviklingen, fremdrift i forsøget og inddragelse af viden om, hvad der virker.

Samarbejdet kan med fordel understøttes gennem faste procedurer for idéudvikling og vidensdeling. Det kan eksempelvis være sparring om de barrierer, kommunerne møder, og mulige løsningsmodeller, der skal forsøges, fælles oversigt over igangsatte forsøg og løbende opfølgning på milepæle og erfaringer. 

Ensartet erfaringsopsamling og resultatopfølgning

En forudsætning for, at erfaringerne fra frikommunerne kan udbredes til de øvrige kommuner, er opsamling af et solidt grundlag for at vurdere resultaterne af de enkelte forsøg. Det er derfor afgørende, at der følges systematisk op på de igangsatte forsøg, så der dannes så valid viden som muligt om forsøgene, herunder effekter, borgernes retssikkerhed samt økonomiske og administrative konsekvenser. 

Der er derfor behov for, at frikommunenetværket allerede ved forsøgets start drøfter, hvordan netværket vil tilrettelægge arbejdet med opfølgning og evaluering, samt at der opereres med de samme standarder og skabeloner for erfaringsopsamling og resultatopfølgning blandt kommunerne i det enkelte netværk.

VIVE er behjælpelig med processtøtte med særligt fokus på at etablere et godt evalueringsgrundlag med løbende dataindsamling mv.
Læs mere om evaluering og opfølgning på frikommuneforsøg

Kontakt

Linea Birch Hansen
TitelSpecialkonsulent
KontorUdgifter
Helena Elisabeth Ravn
TitelFuldmægtig
KontorOpgaver og Struktur
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering