Aftaler om kommunernes økonomi

Regeringen og KL indgår hvert år en aftale om kommunernes økonomi.

I den årlige kommuneaftale udstikkes de overordnede økonomiske rammer for det følgende år. Økonomiaftalen gælder for kommunerne under ét og tillader dermed kommunerne samlet set at tilpasse niveauet for serviceudgifterne til lokale præferencer og behov.

Som en hovedbestanddel indgår der i aftalen et niveau for kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i det følgende år. Desuden indgår en beregning af det statslige bloktilskud, der skal tilgå kommunerne i det følgende år for at sikre fuld finansiering til det aftalte serviceniveau.

Med udgangspunkt i økonomiaftalen og bloktilskudsudmeldingen vedtager kommunerne i efteråret deres budgetter  for det kommende år og opgør i foråret deres regnskaber for det forgangne år. I forlængelse heraf indberetter kommunerne budget- og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik og Indenrigs- og boligministeriet. På baggrund af de indberettede budget- og regnskabsoplysninger tager regeringen stilling til, om kommunernes budgetter og regnskaber holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer eller sanktionsloven skal tages i brug. Aftale- og budgetoverholdelsen for de enkelte år kan ses i kolonnerne.