Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020

Her finder du resultaterne af den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskoler og SFO 2020. Med det interaktive dashboard kan du se resultater i de enkelte kommuner og skoler.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

Dashboardet er inddelt i seks faner, som du kan skifte mellem i bunden:

  1. Geografisk overblik
  2. Skoler - gennemsnit
  3. Skoler - svarfordeling
  4. SFO - gennemsnit
  5. SFO - svarfordeling

I toppen af dashboardet kan du vælge mellem forskellige grupper af spørgsmål. Du kan bruge den orange ”fortryd”-knap til at rydde filtre.

Bemærk, at visning af dashboardet kræver accept af cookies.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens stikprøve er udarbejdet med henblik på at skabe et datagrundlag for sammenligninger af gennemsnit mellem to skoler. Udgangspunktet er, at for skoler skal forskellen i gennemsnit på et spørgsmål være 0,5 point på skalaen 1-5 eller større, for at forskellen i resultater kan siges at være signifikant (ikke påvirket af tilfældigheder). For SFO/fritidshjem skal forskellen være 0,75 point på skalaen 1-5 eller større for at være signifikant, fordi der er færre svar pr. SFO/fritidshjem end pr. skole. Disse retningslinjer gælder for skoler med 150 svar og SFO/fritidshjem med 70 svar. Skoler eller SFO/fritidshjem med færre svar bør vurderes individuelt for at beregne evt. signifikans.

De enkelte svarfordelinger på 5-punktsskalaen, fx at 45 % er meget tilfredse, er som udgangspunkt ikke baseret på nok besvarelser til at understøtte sammenligning mellem to skoler. Fordelingerne kan imidlertid anvendes til at sige noget om svarmønstret på den enkelte skole.

Kontakt

Indenrigs- og Boligministeriet
KontorUdgifter