Særtilskud

Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er to puljer for særligt vanskeligt stillede kommuner: § 16 – puljen, der er en generel pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner og § 19 – puljen, som vedrører kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder.

§ 19 – puljen finansieres af hovedstadskommunerne selv med 0,05 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag, mens § 16-puljen er statsligt/bloktilskudsfinansieret.

Tilskuddene fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger.

Derudover er der med aftalen om finansloven for 2017 sat 300 mio. kr. af til en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

 

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - § 16

§ 16- puljen skal ses som et supplement til det generelle tilskuds- og udligningssystem, som ikke nødvendigvis kan opfange alle særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner.

Fordelingen af særtilskud efter § 16 sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation, hvor der inddrages en række kriterier/ kommunaløkonomiske nøgletal.

Puljen har et permanent niveau i størrelsesordenen 180 mio. kr. (2013 niveau), men har i en række år været ekstraordinært forhøjet.

Puljen er i 2017 ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr.

En del af puljen anvendes til forhåndstilsagn om flerårigt særtilskud som led i indgåede aftaler om udviklingspartnerskab med ministeriet.

Kriterier for fordeling af tilskud for 2017
Ved fordelingen af tilskud for 2017 vil der blive lagt vægt på følgende hovedkriterier:

  • Demografiske udfordringer 
  • Aktuelle økonomiske udfordringer
  • Vedvarende økonomiske udfordringer
  • Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Hovedkriterierne har – ud fra forskellige vinkler – det formål at pege på nogle særlige udfordringer, som kan medføre et udgiftspres for kommunen.

Fra overgangsordningen som følge af reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er endvidere for 2017 opgjort et overskud på 15,1 mio. kr., der er reserveret til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsordningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation

 

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer - § 19

§ 19- puljen er ligesom § 16 – puljen et supplement til det generelle tilskuds- og udligningssystem, da det generelle system ikke nødvendigvis kan opfange særlige lokale forhold eller mere akut opståede udfordringer for nogle kommuner.

Puljen er finansieret af samtlige hovedstadskommuner med 0,05 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Den samlede tilskudspulje svarer derfor til dette beløb.

En del af puljen er afsat til et særtilskud til Furesø Kommune i overensstemmelse med kommunens aftale med ministeriet om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner fra 2005. Tilskud til de øvrige hovedstadskommuner fordeles efter konkrete ansøgninger.

Kriterier for fordeling af tilskud for 2017
Ved fordelingen af særtilskud efter § 19 for 2017 vil der blive lagt vægt på følgende hovedkriterier:

  • Demografiske udfordringer 
  • Aktuelle økonomiske udfordringer
  • Vedvarende økonomiske udfordringer

Hovedkriterierne har – ud fra forskellige vinkler – det formål at pege på nogle særlige udfordringer, som kan medføre et udgiftspres for kommunen.

 

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med aftalen om finansloven for 2017 blev der sat 300 mio. kr. af til en ny særtilskudspulje til kommuner i en svær økonomisk situation. Puljen er rettet mod kommuner med særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Fordeling planlægges at ske uden forudgående ansøgning fra kommunen.

De konkrete kriterier for udmøntningen af puljen i 2017 indgik i finanslovsforhandlingerne og ministeriet har på den baggrund den 25. november 2016 meddelt 24 kommuner, at de kan forvente at få tilskud fra puljen for 2017. Det skal dog understreges, at endelig udmelding først vil finde sted efter gennemførelse af lovgivning om puljen i det nye år.

 

Den forventede fordeling for 2017 tager udgangspunkt i følgende kriterier:

Kriterier for demografiske udfordringer:

- Faldende indbyggertal i perioden 2011-2016.

- Høj vækst i antallet af 70+årige. 

Kriterier for strukturelle udfordringer:

- Høj gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere.

- Lavt antal indbyggere pr. km2.

Kriterier for beskæftigelsesmæssige udfordringer:

- Mere end 30 min. kørsel til by med mere end 45.000 indbyggere.

- Lavt antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige.

Kommunerne skal samtidig have et lavt beskatningsgrundlag pr. indbygger.