Minister om KORA og SFI-fusion: Forskning bliver ikke nedprioriteret

22-02-2017

Debatindlæg på Altinget.dk

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Regeringen er nu klar med det lovforslag, der skal sammenlægge SFI og KORA til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det nye center har allerede givet anledning til en del debat her på Altinget, så jeg synes, at det er naturligt at give sammenlægningen nogle ord med på vejen.

Hvorfor får man overhovedet tanken om at sammenlægge to på mange måder velfungerende institutter? KORA og SFI har i dag et betydeligt sammenfald i aktivitetsområder og ekspertise.

Sammenlægningen gør det muligt at samle ressourcerne i ét større center, hvor der er bedre mulighed for at planlægge og koordinere forsknings- og analyseaktiviteterne.

Sammenlægningen gør det desuden muligt at indhente en besparelse på administration, topledelse og husleje, uden at kernefaglige aktiviteter berøres.

Vi aftalte præmisserne for sammenlægningen i forbindelse med finanslovaftalen for 2017. Aktiviteterne i KORA og SFI skal leve videre i det nye center, og der er derfor også tale om en sammenlægning.

Der er ikke tale om, at KORA overtager SFI, eller at SFI overtager KORA. I lovforslaget har vi lagt vægt på, at både KORA og SFI kan rummes på det nye center.

Skal finde frem til synergierne
Betyder det så, at alt bliver ved det gamle? Jeg tror og håber, at bestyrelsen sammen med ledelsen og medarbejderne kan lykkes med en vaskeægte faglig fusion. Men at man også benytter lejligheden til at vurdere, hvor der er synergier, som kan omsættes til mere og bedre forskning og analyse på velfærdsområderne.

Sammenlægningen har som sagt allerede givet anledning til debat blandt andet under høringsprocessen. Høringer har vi for at sikre god lovgivning, og høringssvarene har da også medført, at lovforslaget er justeret på en række områder.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast, at sammenlægningen ikke er en nedprioritering af socialforskningen. Mere viden på socialområdet er helt centralt for regeringen, og med lovforslaget er der gode rammer for, at forsknings- og analyseaktiviteterne på socialområdet kan videreføres på det nye center.

Sammenlægningen er blevet kritiseret for at medføre statslig styring af forskning og begrænse den frie forskning. Det er rigtigt, at der i bestyrelsen sidder repræsentanter fra ministerier, kommuner og regioner.

Vi har vurderet, at det er vigtigt med en bred inddragelse af centrale offentlige interessenter, hvilket der har været gode erfaringer med i KORA's bestyrelse.

Men det er selvfølgelig helt afgørende, at de faglige aktiviteter på centeret er uafhængige. Derfor vil det også være lovfæstet, at instituttet udfører sin faglige virksomhed i uafhængighed af ministeren, og at centeret skal værne om videnskabsetikken.

Bestyrelsen vil også have stærk deltagelse af forskere og medarbejderrepræsentanter, så der er på ingen måde tale om, at ministeren kan eller skal styre centerets faglige aktiviteter.

Mulighed for mere grundlæggende forskning
Der har også været sat spørgsmålstegn ved, om der blev plads til grundforskning på det nye center.

Det er først og fremmest vigtigt at slå fast, at forskningsaktiviteterne på SFI og KORA i dag altovervejende er anvendelsesorienterede og praksisnære. Det skal også kendetegne forskningen på det nye center. Men der bliver også mulighed for at udføre mere grundlæggende forskning præcis som i dag.

Det har været vigtigt for mig, at det nye lovforslag ikke i detaljer styrer aktiviteterne på det nye center. Vi skal have et center, hvor de faglige aktiviteter er uafhængige, og hvor vi får mest muligt ud af ressourcerne, og derfor nytter det ikke noget, at lovforslaget udstikker nøjagtige anvisninger for arbejdet på centeret.

Det bliver bestyrelsens ansvar og opgave – sammen med ledelsen og medarbejderne – at tilrettelægge arbejdet inden for de overordnede rammer, som loven udstikker. Professor Nina Smith har sagt ja til at stå i spidsen for etableringen af det nye center som formand for bestyrelsen. Det er jeg glad for.

Mit håb er, at det nye center kan give beslutningstagere et godt vidensgrundlag på velfærdsområderne via forskning og analyser.

Jeg ser frem til behandlingen af lovforslaget i Folketinget og håber, at vi kan skabe fundamentet for, at centeret får en god start.