Alternative misforståelser: Fri forskning indskrænkes ikke

30-03-2017

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad

Folketinget i øjeblikket ved at behandle det lovforslag, der skal sammenlægge SFI og KORA til Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd.
Vi samler ressourcerne i ét stort center, hvilket giver bedre mulighed for at koordinere forsknings-og analyseaktiviteterne, og sammenlægningen gør det muligt at spare penge på administration, topledelse og husleje, uden at kernefaglige aktiviteter berøres.

I Kristeligt Dagblad den 28. marts udtrykker Alternativets Caroline Magdalene Maier bekymring for, om sammenlægningen er en spareøvelse, der vil ramme den frie forskning, og om der fortsat skal bedrives forskning på indtil højeste internationale niveau. Først og fremmest vil jeg henlede Caroline Magdalene Maiers opmærksomhed på to centrale dokumenter i det parlamentariske arbejde: det fremsatte lovforslag og høringsnotatet. Her står der klart og tydeligt, at centeret netop driver forskning indtil højeste internationale niveau.

Jeg vil samtidig godt slå fast, at lovforslaget ikke rammer den frie forskning.
Det er helt afgørende for mig, at de faglige aktiviteter på centeret er uafhængige.
Med det lovforslag, jeg har fremsat, skal centeret udføre sin faglige virksomhed i uafhængighed af mig som økonomi-og indenrigsminister. Centeret vil også skulle værne om videnskabsetikken.

Ligesom det i dag gør sig gældende for både SFI og KORA.

Jeg vil også gerne understrege, at der er tale om en sammenlægning af de to nuværende enheder. Der er ikke tale om, at KORA overtager SFI, eller at SFI overtager KORA. Derfor får den nye institution til formål at forske i og analysere på både SFI's og KORA's nuværende arbejdsområder. De to institutter bruger i dag flest kræfter på anvendelsesorienteret og praksisnær forskning og analyse.

Så det er helt naturligt, at det også kommer til at kendetegne analyserne og forskningen på det nye center.
Men præcis som i dag vil der også i fremtiden være mulighed for at udføre mere grundlæggende forskning. Hvordan det skal foregå i hverdagen, skal det nye institut - og ikke politikerne - bestemme.

For vi mener det, når vi skriver, at det nye center skal være uafhængigt.

Det bliver op til den nye bestyrelse - med professor Nina Smith i spidsen - at tilrettelægge arbejdet inden for de rammer, loven udstikker. Bestyrelsen vil også have stærk deltagelse af forskere og medarbejderrepræsentanter, der sammen med formanden kan sætte høje faglige standarder.

Så jeg mener ikke, at sammenlægningen svækker forskningen på socialområdet eller de andre velfærdsområder, som centeret skal beskæftige sig med.
Tværtimod vil sammenlægningen af to relativt små institutioner til ét større center forhåbentlig resultere i, at vi får et slagkraftigt institut med styrkede analyse-og forskningsmuligheder, fordi der bliver bedre muligheder for at planlægge og koordinere den samlede indsats.