Indspark til en konstruktiv debat

04-03-2017

Debatindlæg i Jyllands-Posten

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll

 

Voksende ulighed bliver præsenteret som en trussel i JP's leder 28/ 2. Afsættet er blandt andet World Economic Forums årlige globale risikovurdering fra januar og den internationale debat om ulighed. Lederen efterspørger en debat om, »hvordan de strømninger, der udfordrer de eksisterende samfundsmodeller, kan vendes fra at være negative til at blive konstruktive. Alle forslag vil være velkomne.« En sådan invitation kan jeg selvfølgelig ikke sidde overhørig.

Jeg deler i høj grad ønsket om en konstruktiv debat. Men en af de største barrierer for en konstruktiv debat er mangel på et oplyst grundlag at debattere ud fra. Og her er der desværre ikke meget hjælp at hente i den omtalte leder. For den tegner et unuanceret billede af, hvordan det går med uligheden.

Man kunne i stedet have fremhævet, at der i Danmark ikke i de senere år er tegn på stigende indkomstforskelle målt ved Gini-koefficienten.

Eller at den såkaldte lavindkomstgruppe er relativt lille og nogenlunde konstant, når man ser bort fra, at der er kommet flere studerende. Man kunne også have hæftet sig ved, at der heller ikke er tegn på stigende lønspredning, og at topindkomsternes andel af den samlede indkomst i Danmark er omtrent den samme som for 30 år siden.

I Danmark er indkomstforskelle isoleret set en ret uinteressant problemstilling. Vores politiske fokus bør være et andet: Vi har desværre sociale problemer, som vi skal blive bedre til at forebygge og afhjælpe via en god og effektiv hjælp og støtte til de mest sårbare og udsatte i det danske samfund.

Og trods en høj grad af formelt lige muligheder kommer alle ikke med på vognen med god uddannelse og job.

Med bagtæppet på plads er det selvfølgelig også på sin plads, at jeg leverer mit konstruktive indspark til debatten. JP er bekymret for den vigende opbakning til de eksisterende samfundsmodeller og kalder på globale løsninger.

Det er rigtigt set, at der er brug for globale løsninger.

Protektionisme er en af de store aktuelle trusler. Velstanden i Danmark - og i mange andre lande - er baseret på handel. Derfor er det vigtigt, at Danmark sammen med andre lande går foran og insisterer på handel over grænserne og muligheden for at tiltrække dygtig udenlandsk arbejdskraft.

Men der er også brug for nationale løsninger. Når vores samfundsmodeller bliver udfordret, er det både fattigt og farligt at vente på globale løsninger.

Danmark har klaret sig godt i den globale konkurrence og gennem kriser, fordi det danske samfund har været omstillingsparat. Det kan både arbejdsmarkedets parter, danske virksomheder og skiftende regeringer tage æren for, i og med at de løbende har reformeret den danske samfundsmodel.

Herfra skal der derfor lyde en opfordring til, at JP og alle vi andre tager en debat om, hvad vi kan og vil med det danske samfund.

Regeringens svar er reformer, hvor vi tilpasser os til de udfordringer, Danmark møder.

Det har virket før og vil virke igen. Al snak om reformstop er farligt.