Nu gør vi op med unfair konkurrence

23-09-2017

Kronik i Børsen

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, innovationsminister Sophie Løhde og erhvervsminister Brian Mikkelsen


Forestil dig, at du som virksomhedsejer har brugt år på at opbygge en velfungerende virksomhed. Pludselig ser du dit kundegrundlag forsvinde, fordi en ny konkurrent på markedet tilbyder samme ydelse som dig til den halve pris eller måske endda gratis. Din nye konkurrent er den offentlige sektor, som du er med til at finansiere med dine skattepenge. Er det fair? Det mener vi ikke. Grænserne mellem det offentlige og det private er over årene blevet mere flydende. Det har medført, at vi oftere ser private virksomheder komme i klemme, fordi den offentlige sektor går for langt ind på virksomhedernes markeder.

De private virksomheder er grundlaget for, at vi har råd til den offentlige velfærd. Det er en vigtig prioritet for regeringen at sikre erhvervslivet gode forudsætninger for at drive virksomhed - uden at skulle frygte unfair konkurrence fra offentlige myndigheder. Samtidig er det vigtigt, at den offentlige sektor fokuserer på at sørge for, at den borgernære service såsom børne- og skoletilbud, sundhedsbehandling og ældrepleje er i orden. Regeringen har derfor fremlagt udspillet "Fair og lige konkurrence".

Vi har lyttet

Med udspillet har vi lyttet til erhvervslivet, der har advaret om, at offentlige institutioner i nogle tilfælde bevæger sig langt ud over deres kerneopgaver og udfører opgaver i unfair konkurrence med private virksomheder. Enten ved at løse opgaver, som slet ikke burde høre hjemme i den offentlige sektor, eller ved at sætte priserne unaturligt lavt.

Det offentlige har nogle særlige fordele sammenlignet med private virksomheder. F.eks. kan det offentlige ikke gå konkurs, og det offentlige skal ikke nødvendigvis optjene profit. Det har betydning for prisdannelsen. Det kan i værste tilfælde betyde, at det offentlige udkonkurrerer de private virksomheder, som er med til at finansiere vores velfærd.

Agerer rådgivningsvirksomhed

Vi hører eksempler fra erhvervsorganisationerne på, at offentlige myndigheder agerer rådgivningsvirksomhed og holder kurser i emner, der falder langt uden for deres kerneopgaver. Offentligt ansatte udvikler digitale læremidler og undervisningsmateriale, der sættes til salg. Det offentlige tilbyder rekrutteringsydelser, som hører naturligt hjemme hos rekrutteringsbureauer og opbygger forlagsvirksomhed. Og ja - i den mere kuriøse ende hører vi om biblioteker, der udlåner bageudstyr og værktøj. Mange brancher berøres af store såvel som mindre sager. Derfor er der behov for, at vi tager principielt stilling til, hvor grænserne for den offentlige sektor skal trækkes.

Følger tre hovedspor

Regeringens arbejde med at sikre fair og lige konkurrence følger tre hovedspor:
For det første vil regeringen lovfæste og stramme reglerne for kommunale og regionale erhvervsaktiviteter. Rammerne for erhvervsaktivitet efter det, vi kalder "kommunalfuldmagten", er for uklare og giver plads til for meget.

Regeringen vil også begrænse den adgang til offentlig erhvervsaktivitet, der i dag følger med anden lovgivning, f.eks. finansloven og biblioteksloven. Vi gennemgår al lovgivning, der i dag giver ministerier, kommuner og regioner adgang til erhvervsaktivitet. Derefter vil vi én gang for alle tage stilling til, hvilke aktiviteter det offentlige skal løse. Ikke mindst hvor vi trækker grænserne, så der er plads til dansk erhvervsliv.

Vil sikre fair priser

For det andet vil vi sikre fair priser. Med afsæt i anbefalinger fra OECD vil vi sikre, at priser fra offentlige aktører ikke forvrider konkurrencen. Hvis der er en samfundsmæssig grund til en offentlig erhvervsaktivitet, er det centralt, at vi sikrer, at priserne fastsættes på et fair niveau. Det offentlige skal ikke kunne udnytte sine særlige vilkår til at underbyde virksomheder.

For det tredje vil vi sikre en bedre klageadgang og håndhævelse af reglerne. Det gør vi ved at etablere en ny klagemyndighed. Den kan på baggrund af klager tage stilling til, om erhvervsaktiviteter i stat, regioner og kommuner er lovlige, og om prissætningen er rigtig. I dag er der flere forskellige myndigheder, der behandler denne type sager. Men erhvervslivet oplever, at klagesystemet er svært at gennemskue, og at reglerne ikke bliver håndhævet effektivt. Virksomhederne skal i stedet have ét sted at gå hen, hvis de oplever unfair konkurrence.

Den nye klagemyndighed vil kunne give det offentlige pålæg om at standse med en bestemt aktivitet, hvis der ikke er lovhjemmel til den. Klagemyndigheden vil også kunne give pålæg om, at der skal fastsættes en ny pris, hvis prisen ikke er fastsat korrekt. Dermed vil konkurrencen med private virksomheder finde sted på fair og lige vilkår. Vi lægger op til at placere den nye klagemyndighed i Nævnenes Hus i Viborg. For der har vi med udflytningen af andre statslige myndigheder skabt en velfungerende arbejdsplads.

Tager konkrete skridt

I regeringen er vi optaget af, at vi har en offentlig sektor, der sikrer rammerne for den bedst mulige kvalitet til både borgere og virksomheder. Vi er også optaget af, at det danske erhvervsliv har de bedst mulige vilkår for at skabe vækst til gavn for hele Danmark. Netop derfor tager vi nu konkrete skridt til at begrænse erhvervsaktiviteterne i den offentlige sektor. Den skal ikke udkonkurrere private virksomheder med skattekroner i ryggen.