Ny omfattende evaluering af planloven

29-03-2021

I dag offentliggøres en omfattende evaluering af planloven. Evalueringen skal bruges som afsæt til at skabe et mere sammenhængende Danmark, mener indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der nu inviterer til bred debat om fremtidens planlov.

Den evaluering af planloven, der offentliggøres i dag, er en opfølgning på aftalen mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra 2016, ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”.

Aftalen har i perioden 2017-2020 dannet grundlag for flere ændringer i planloven. Der er foretaget ændringer i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse, klitfredning og beskyttelseslinjer for søer og åer, ligesom der er etableret nye klagenævn på både plan- og miljøområdet.

Der har været en overvældende interesse for evalueringen, og der er modtaget cirka 100 konkrete forslag fra borgere, kommuner og interesseorganisationer med fokus på, hvordan planloven kan skabe gode muligheder og udvikling i både land og by. 

”Planloven har betydning for alle danskeres fremtid – for vores erhverv, bosætningsmønstre og for udviklingen generelt i landdistrikter og byer. Det er planloven, der er med til at sikre, at vi får et sammenhængende Danmark med plads til virkelyst i alle dele af landet, og at vi samtidig kan værne effektivt om natur, miljø og klima”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Han vil nu invitere til bred dialog om den nye evaluering, hvor der bliver plads og anledning til at diskutere planlovens muligheder for at skabe et mere sammenhængende og grønt Danmark.

Yderligere oplysninger

Evalueringen af planloven med fem tilhørende bilagsrapporter kan ses her.

Evalueringen har haft fokus på følgende temaer:

  • Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur
  • Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling
  • Byudvikling og detailhandel
  • Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
  • Styrket erhvervsudvikling i byerne
  • Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne
  • Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne
  • Digitalisering af planer og data
  • Klagesystemet

Spørgsmål til evalueringen kan rettes til Sigmund Lubanski, konstitueret direktør i Bolig- og Planstyrelsen, slu@erst.dk.

For pressekontakt: Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen, 29329847 eller poa@im.dk.